Åstedets organisationsgrundlag revideret 2020


Åstedets tilbud og organisering er fremkommet i en demokratisk proces (2015), hvor såvel borgere som medarbejdere har været aktive.


1. Formål med Åstedets organisering

Det overordnede formål med Åstedets organisering er, at den er:

Sammenhængende
Fremtidssikret
Bæredygtig
Fleksibel


Vi har bestræbt os på, at Åstedets organisering både skal kunne understøtte og løfte kerneopgaven, - ydelserne og samtidig konstant være fleksibel og kunne inkorporere de borgerinvolverende og samskabende opgaver, der er afledt af samfundsudviklingen.

Hvad angår de borgerinvolverende og samskabende opgaver, er Systemisk tænkning og metoder og Åben Dialog centrale tilgange. Derudover er implementeringen af rehabilitering, en overordnet arbejdsmetode for Center for Børn og Voksne (BOV). Her gælder, at de indsatser, vi igangsætter og de løsninger, vi finder, skal foregå i samspil med borgeren og med udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme for et godt liv. Borgeren, og personens netværk, er vigtige samarbejdspartnere og de skulle gerne opleve et fleksibelt sted, hvor netværket inddrages i borgernes recovery frem mod et så selvstændigt liv som muligt.

Vi ønsker med Åstedets organisering, at den skal understøtte de værdier, der ligger for medarbejderne i personalepolitikken, nemlig at medarbejderne:

Har tryghed
Har en oplevelse af helhed og sammenhæng
Møder afklarede forventninger
Hjælper hinanden på tværs
Har varierende jobfunktioner
Arbejder fleksibelt.


2. Kerneopgave og - ydelser

En definition af Åstedets kerneopgaver og ydelser skaber et fælles billede af, hvordan vi arbejder og bibringer til fælles motivation og retning.


Kerneopgave

Sammen med psykisk sårbare borgere er kerneopgaven, at understøtte mestring af et godt og værdigt liv.

Ved at skabe kontekster for forandringer har vi fokus på de betydningsfulde relationer og på at fremme trivsel, sundhed, håb og drømme. Der henvises til katalog om Åstedets kerneopgave.

Kerneydelser

Kerneydelserne har hjemmel i Serviceloven og niveauet er fastlagt af politikkerne i Hørsholm kommune.

Kerneydelserne er også defineret som Åstedets fælles ydelser såsom fælles aktivitets- og gruppetilbud. Disse ydelser udvikles fortløbende under hensyntagen til den samfundsmæssige udvikling i en samskabende proces mellem borgere, medarbejdere og leder.

3. Arbejdsformer

I fælles grundlag for Center for Børn og Voksne indgår tre vigtige arbejdsformer, der bliver anvendt i hele organisationen, som middel til at opnå et fælles sprog på tværs af faggrupper. De beskrives i kort form som følgende

Den kompenserende arbejdsform

Når vi kompenserer, løser vi opgaverne for borgeren. Indsatsen er som oftest kontinuerlig med et konstant behov for ressourcer (eventuelt stigende).

Den aktiverende arbejdsform

Når vi aktiverer, inddrager vi borgeren og får dennes ressourcer sat i spil, således at borgeren kan vedligeholde sine færdigheder og bevare mest mulig selvbestemmelse.

Den rehabiliterende arbejdsform

Når vi rehabiliterer, arbejder vi målrettet og tidsbestemt, og det er en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Indsatsen består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats.

4. Organisationsmodel

På Åstedet arbejdes der med en flad ledelsesstruktur, selvledende teams og koordinatorer, der er medansvarlige for den faglige udvikling og samordning af centrets aktiviteter.

Ved denne organisationsstruktur opnår vi en gennemsigtig beslutningsproces, hvor medarbejdernes involvering, engagement og ansvarlighed vægtes højt.

5. Kerneydelser

5.1 Ydelser fastlagt i serviceloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Team Rosen

Teamet har ansvar for at drive et botilbudslignende tilbud efter lejeloven med støtte efter SEL § 85. Det vil sige ansvar for at yde individuel støtte til beboerne samt at understøtte fællesskabet blandt beboerne ved styrkelse af indbyrdes relationer, støtte til fælles madlavning, fælles aktiviteter og afholdelse af demokratiske husmøder.

Teamet har i samarbejde med Team Træ ansvar for at varetage en seniorgruppe for borgere i målgruppen over 50 år.

Teamet skal desuden varetage bostøtte og mentor opgaver jf. SEL § 85, § 82 b samt LAB kap.§9 b til borgere over 35 år med en væsentlig nedsat funktionsevne.

Teamet bidrager i øvrigt til Åstedets fælles kursus- og gruppetilbud.

Team Træ

Teamet har ansvar for at drive et aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104.

I dette tilbud kan man mødes til uforpligtende samvær og danne netværk på kryds og tværs. Her er det sociale samvær i fokus, med plads til en ”ventilsamtale” med medarbejderen, til udflugter og til ad hoc aktiviteter. Der er tilknyttet en café, der bliver drevet af borgere og medarbejdere. Der er mulighed for praktikforløb og frivillig beskæftigelse.

Teamet har desuden ansvar for at koordinere og skabe rammen for Åstedets kursus- og gruppetilbud, der peger mod sundere livsførelse og som kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces. Opgaven løses sammen med borgere og medarbejdere fra andre teams og kan ske i et samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, frivillige, og fx uddannelsesinstitutioner.

Teamet har ansvar for at styre de tilstedeværende ressourcer efter servicelovens § 85 og § 82 B. Opgaverne i forhold til § 85/82 B er fordelt i alle teams på tværs af organisationen.

Teamet er tovholder for, at der opnås en kvalitetssikring og at der sker en erfaringsudveksling samt kompetenceudvikling af bostøtte indsatsen på Åstedet.

Herudover er teamet tovholder for, at der gennemføres 2 årlige samarbejdsmøder med sagsbehandlere fra voksenteamet i BOV, dialogmøder med TB og distriktspsykiatrien.

Efter SEL §99 har teamet ansvaret for den opsøgende indsats samt synliggørelse af indsatsen og at have kontinuerlig kontakt med det omkringliggende samfund og relevante samarbejdspartnere.

Ungeteamet

Teamet har ansvar for at drive et botilbud efter servicelovens § 107. Det vil sige ansvar for at yde individuel støtte til beboerne samt at understøtte fællesskabet blandt beboerne ved styrkelse af indbyrdes relationer, støtte til fælles madlavning, fælles aktiviteter og afholdelse af demokratiske husmøder.

Her arbejdes med den enkelte borgers recovery gennem målrettede tidsbestemte rehabiliteringsforløb.

Teamet har i samarbejde med Team Træ også ansvar for at drive et ungetilbud jf. SEL § 104, som kan skabe rammerne for fællesskaber mellem botilbuddets beboere og andre sårbare unge i kommunen.

Herudover skal teamet varetage bostøtte og mentor opgaver jf. SEL § 85, 82 b samt LAB kap. 9 b, til borgere under 35 år med en væsentlig nedsat funktionsevne.

Teamet bidrager i øvrigt til Åstedets fælles kursus- og gruppetilbud.

5.2 Fleksibilitet i opgaveløsningen på tværs af organisationen.

Vi vil gerne støtte hinanden ved at tage ansvar for en fælles opgaveløsning og drift på hele Åstedet.

Ved længerevarende ressourcemangel i et team skal det vurderes, hvorvidt der i en periode skal flyttes opgaver til et andet team og/eller medarbejderressourcer, om der skal ansættes midlertidige vikarer m.v.

For at koordinere den fælles opgaveløsning er det vigtigt, at der er åbenhed fra det berørte team. Udfordringerne tages op i koordinerinsgruppen, som udarbejder et forslag til håndtering af situationen.

5.3 Fælles kerneydelser på Åstedet

Åstedets fælles kerneydelser er en vifte af tilbud, der kan fremme trivsel, sundhed, håb og drømme. Det kan være individuelle forløb, aktiviteter, grupper, kurser og foredrag. Alle medarbejdere byder ind alt efter ressourcer, interesser og kvalifikationer.

Ydelserne kan etableres i et samarbejde med borgere og andre aktører. Det kan være frivillighedscentret, SIND og andre interesseorganisationer.