Funktionsbeskrivelse for Bofællesskabet Gutfeldtshave

Vi arbejder efter § 107 i lov om social service.

Målgruppe:

Botilbuddet henvender sig til mennesker med psykisk sårbarhed i alderen 18-35 år.

Beboerne kan på indflytningstidspunktet have svært ved at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig fx på grund af følgende problemområder:

Nedsat funktionsevne med hensyn til mestring af dagligdagens aktiviteter

Lav identitetsfølelse, ansvarsfølelse og selvværd
Problemer med at indgå i sociale relationer
Skrøbeligt eller mangelfuldt netværk
Isolationstendens
Inaktiv hverdag

Botilbuddet optager ikke mennesker med et aktivt stof- og/eller alkohol misbrug samt voldelig adfærd.

Formål:

Formålet med botilbuddet er, at beboerne gennemgår en forandringsproces, således at de for mulighed for at klare en selvstændig tilværelse hvad angår familie-, venne-, og kærsteliv, job og fritidsbeskæftigelse samt økonomi. Ungdomslivet skal trænes og det er vigtigt at den enkelte får tilknyttet daglige aktiviteter/ beskæftigelse/ uddannelse uden for huset.

Gennem stabile og trygge rammer fokuseres på den enkelte beboers og på gruppens sociale relationer indbyrdes og sammen med andre.

Metoder

Gutfeldtshaves arbejdsmetoder tager udgangspunkt i den systemiske og narrative tilgang.

Vi mener, at verden er flytbar

Centrale begreber for os, er derfor:

 • Kontekstafklaring
 • Refleksion
 • Anerkendelse
 • Eksternalisering
 • Fokus på sproget
 • Supervision
 • Netværksmøder
 • Tematiserede fællesskaber

 

Kontekstafklaring:

Formålet med kontekstafklaringen er, at skabe en fælles forståelsesramme for brugeren og os selv så vi når en fælles klarhed over, hvad det er vi er sammen om i den enkelte situation.

Refleksion:

Vi mener, at det at få flere vinkler på en tanke eller en handling åbner op for nye handlemuligheder.

Anerkendelse:

At den enkelte bliver set og hørt gennem den anerkendende tilgang giver grobund for en større følelse af betydningsfuldhed.

Eksternalisering:

Vi arbejder med det eksternaliserende sprogbrug fordi, adskillelsen af person og problem gør det muligt at tale om relationen mellem personen og problemet.

Fokus på sproget

Sprog kan være stigmatiserende og fastlåsende. Vi er bevidste om at sproget skal være frigørende, positivt og anerkendende. Den lille formulering kan skabe den store forandring.

Kontaktpersoner:

Vi tilstræber at være fleksible i tildelingen af kontaktpersoner. Ud fra løbende faglige vurderinger, får brugerne en eller to kontaktpersoner afhængigt af bl.a. hvad vi vurderer, vil gavne og hvad vi som kolleger har brug for i den enkelte kontakt.

Om der er en eller to kontaktpersoner hose en bruger vil derfor variere over tid.

Supervision med brugerne:

Benyttes ved vores eksterne supervision.

Vi er optaget af at løse vores arbejde så optimalt som muligt. Derfor inviteres brugerne med for at hjælpe os, da de er eksperter i eget liv. De øvrige bostøtter deltager for at opnå en bredere refleksion, anerkendelse og bevidning af både brugeren og kontaktpersonerne.

Netværksmøder

Beboerne er med til at invitere relevante personer i deres netværk. Formålet med møderne er at have fokus på dialogen og den fælles forståelse frem for at være løsningsorienteret.

 • Tematiserede fællesskaber
 • Almengørelse af individuelle problematikker i fællesskabet

Værdier

Gutfeldtshaves værdier følger organisationens værdigrundlag.

Centralt er:

 • Ansvarlighed
 • Faglighed
 • Respekt
 • Ansvarsområder – for den individuelle indsats og arbejdet i fællesskabet

Vi skal have fokus på:

 • Struktur i hverdagen, hverdagsaktiviteter som rengøring, indkøb, madlavning og personlig hygiejne evt. ledsagelse ud af huset
 • Fokus på dialog og samarbejde i hverdagen
  Træning i sociale kompetencer
 • Udvikling af fællesskaber med medbeboere og andre
  Opretholdelse af netværket
 • Aktiviteter udenfor botilbuddet
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse
  Fritidsinteresser
 • Daglig livsførelse i forhold til døgn rytme

Derudover arbejder vi med dokumentet tilbud og rammer og kvalitetsstandarden for § 107 bofællesskaber.

Arbejdsopgavernes omfang:

Det individuelle arbejde:

Kontakten til beboerne kan variere fra daglig kontakt, men er minimum en gang ugentligt. Fortrinsvis fra mandag til fredag, men weekendarbejde kan forekomme.

Arbejdet i fællesskabet:

Tager udgangspunkt i vores 12 ugers rulleskema og justeres jævnligt efter beboernes behov.

Arbejdet i organisationen:

Udover ovenfornævnte leverer teamet i varierende omfang til arbejde i organisationen fx TR, AMR, deltagelse i ferieture, kursus aktiviteter samt SFT.

Øvrige arbejdsopgaver

I teamet fx mødeaktivitet, supervision, temadage, statusbeskrivelse.

Mødeaktivitet i organisationen fx PM, personaletræning, personale seminar.

Lovkravet dokumentation af arbejdet.