Formål

Husmødet og brugerrådet er aktivitets- og værestedets højeste brugerinstanser og sikrer brugerne medindflydelse og ansvar.

Husmødet vælger et brugerråd til at varetage brugernes interesser i samarbejde med stedets medarbejdere. Husmødet kan pålægge brugerrådet at tage ethvert spørgsmål vedrørende værestedets funktion op til drøftelse, herunder planlægning af aktiviteter. Husmødet giver herudover brugerrådet mandat til at træffe beslutninger om specifikke spørgsmål. Det påhviler brugerrådet i nødvendigt omfang at holde brugerne løbende orienteret ved husmødet om rådets arbejde.

Den enkelte kan også henvende sig til rådet med ideer, spørgsmål og problemer af enhver art. Brugerrådet har ret til at afvise spørgsmål, hvis der allerede er truffet beslutning om dette.

Brugerrådets medlemmer kan kontaktes i aktivitets- og værestedet og ikke privat.


Valg til Brugerråd for Socialpsykiatrisk Center Åstedet
Brugerrådet vælges blandt brugerne på et husmøde sep/okt. Kandidatforslag bekendtgøres på forhånd, ved opslag. Rådet, der skal have 3-5 medlemmer + 2 suppleanter, vælges for et år ad gangen. Rådet konstituerer sig selv med formand og næstformand. Sidstnævnte repræsentanter har mødepligt til brugerrådsmøder.


Rådets møder

Brugerrådet afholder møde hver måned. Formanden kan derudover indkalde til ekstra- ordinært møde, hvis der er behov for det.

Formanden indkalder til møderne. Der føres mødeprotokol.

Udfaldet af en afstemning foregår ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, ved dennes fravær er næstformandens stemme afgørende. Suppleanter har taleret men ikke stemmeret.

Hvis afgørelsen af en sag kræver, at den bliver afgjort af en højere instans ved kommuner kan brugerrådet indsende en skriftlig erklæring til behandling på det kommende møde.

De med brugerrådets virksomhed forbundne udgifter dækkes af Åstedets, som også stiller lokaler til rådighed for møderne.

Opgave

Brugerrådet tager kun personsager op, hvis det påvirker dagligdagen og klimaet i aktivitets- og værestedet. Brugerrådet har medindflydelse på følgende spørgsmål, således at rådet skal høres, inden der træffes beslutninger om:

  • Retningslinjer for aktivitets- og værestedets socialpsykiatriske arbejde
  • Funktionsbeskrivelse o.lign.
  • Ændringer af værestedet herunder lokale indretning og inventaranskaffelser af betydning for brugerne.
  • Aktivitets- og værestedets budgetforslag
  • Administration af konti for rådighedsbeløb, aktiviteter m.v.
  • Ansættelser af medarbejdere via deltagelse af to brugerråds medlemmer i ansættelsesudvalg
  • Svar på klager over forholdene i aktivitets- og værestedet.

Det påhviler Centerlederen af holde formanden for brugerrådet løbende orienteret om ovennævnte forhold. I formandens fravær kontaktes næstformanden.