Kvalitetsstandard for
socialpædagogisk støtte iht. Lov om social service § 85
Lovgrundlag
”§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”
Hvem kan mod-tage ydelsen?
Borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
Hvad er formålet med ydelsen?
Formålet er at personer med særlige behov kan bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse til at kunne leve så normalt et liv som muligt.
Visitation
Tildeling af støtte sagsbehandles i Voksenteamet.
Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen. Voksenteamet foretager en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp under en udredningssamtale. Tildelingen sker på baggrund af følgende kriterier:
 Borgeren er over 18 år.
 Borgeren har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderingen med fem funktionsniveauer (0-4) (ingen, lettere, moderate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens kompetencer inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan tilbydes støtte. Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have lettere, moderate eller svære begrænsninger, som kan opnå socialpædagogisk støtte.
Lette begrænsninger
Borgeren kan med let indsats som vejledning eller motivation selv klare opgaven.
Moderate begrænsninger Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personale assistance udføre opgaven.
Svære begrænsninger
Borgeren deltager og kan under forudsætninger af omfattende personale assistance udføre opgaven.
Side 2
Borgeren orienteres om det videre sagsbehandlingsforløb og –tid.
Ved tildeling tages hensyn til hvilke andre tilbud borgeren har i bo- og aktivitetstilbud. For borgere, der bor i beskyttede boformer, og som en del af botilbuddet i forvejen modtager socialpædagogisk støtte til praktisk betonede opgaver, modregnes dette ved en vurdering.
Der ligges vægt på at borgeren så vidt muligt kan klare sig i en almindelig bolig/eget hjem.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
 Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
 Kommunen træffer afgørelse inden 2 måneder.
Ydelsens omfang
Ydelsens omfang er differentieret og tilpasset funktionsnedsættelsen:
 Funktionsniveau 1 = 1 til 3 timers ugentlig støtte.
 Funktionsniveau 2 = 3 til 6 timers ugentlig støtte.
 Funktionsniveau 3 = over 6 timers ugentlig støtte.
Socialpædagogisk støtte visiteres for en periode på op til 1 år ad gangen hvorefter hjælpen revurderes.
Ydelsens indhold
Støtte til at planlægge, igangsætte og træne praktiske betonede opgaver:
 Rengøring og oprydning i eget hjem.
 Tøjvask i eget hjem.
 Indkøb til borgeren selv.
 Madlavning og evt. spisetræning, opvask og oprydning.
 Overblik over egen økonomi, gennemgang af papirer fra bank, el vand, varme, hæve penge m.v.
 Læsning af post, breve, e-mail m.v.
Støtte til ledsagelse:
 Besøg hos læge, psykiater, tandlæge o.l.
 Til frisør, indkøb af tøj og andre personlige fornødenheder, nødvendige gøremål i hverdagen o.l.
 Til udøvelse af sport.
 Til fritids- og kulturtilbud.
Støtte til personlig pleje:
 Personlig hygiejne, herunder træning i at klæde sig på, vejledning og
Side 3
rådgivning forbindelse med bad, tandbørstning, toiletbesøg m.v.
Støtte til samvær, netværk og deltagelse:
 Støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder mulighed for at kunne kommunikere og indgå i samvær med andre, støtte til at skabe og vedligeholde netværk og sociale relationer.
 Rådgivning i forbindelse med tilbud om aktivitets- og samværstilbud, samt fritids og kulturaktiviteter m.v.
 Støtte til at kontakte offentlige myndigheder, f.eks. sagsbehandler og læge samt støtte og deltagelse i samtaler (bisidder).
 Støtte til at træne og udvikle færdigheder i forbindelse m. beskyttet beskæftigelse.
 Støtte til at styrke borgerens evne til at genoptage ophold i en selvstændig bolig, sikre tilknytning til sociale og sundhedsmæssige tilbud samt støtte med henblik på at bryde med angst, ensomhed og isolation.
Hvem leverer ydelsen?
 Kommunale og andre leverandører godkendt af kommunen.
 Borgere der bor i botilbud er knyttet til botilbudsleverandøren.
Borgeren kan ikke vælge leverandør.
Kvalifikationskrav til udføreren
Arbejdet udføres af personale med relevant faglig baggrund.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Der er ingen udgift for borgeren, dog indgår borgerens egne udgifter ved udførelsen af aktiviteten ikke i ydelsen, herunder følgeudgifter til egen transport, egen kost og deltagelse i aktiviteter.
Hvordan følges op på ydelsen?
Hørsholm Kommune skal tilbyde at udfører en § 141 handleplan for indsatsen.
 Hvis borgerens behov ændre sig, har leverandøren pligt til at kontakte Voksenteamet.
 Borgeren har pligt til at afmelde visiteret hjælp til Voksenteamet i Hørsholm kommune som følge af ændrede behov, ferie, indlæggelse m.v. Hjælpen genoptages ligeledes ved henvendelse til Voksenteamet.
 Sagsbehandleren er ansvarlig for, at der minimum hvert år foretages en vurdering af borgerens behov for socialpædagogisk støtte.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag.
Side 4
Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 5
Kvalitetsstandard – Borgerstyret personlig assistance
Lov om social service § 96
Lovgrundlag ”§ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.”
Hvem kan modtage ydelsen?
Borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som medfører at borgeren ikke eller kun i meget be-grænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner.
 som i høj grad er afhængig af andre i almindelige daglige funktioner
 som har et massivt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter Servicelovens §§ 83-85 og 97
 som har eller formodes at kunne få et aktivitetsniveau og
 som er i stand til at administrere ordningen, og således kunne fungere arbejdsleder for hjælperne.
Hvad er formålet med ydelsen?
Formålet med ydelse af hjælperordning er, at borgere i målgruppen kan leve så selvstændigt en tilværelse som muligt i egen bo-lig.
Side 6
Visitation
Ansøgning om borgerstyret personlig assistance behandles i Voksenteamet.
Voksenteamet foretager en konkret individuel vurdering af om borgeren er i målgruppen for at modtage BPA herunder:
 behov for personlig og praktisk bistand
 overvågningsbehov
 ledsagelsesbehov
 evnen til at være arbejdsleder
 omfanget af funktionsevnen
Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderin-gen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, moderate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for forskellige områder.
Bevilling af ydelsen forudsætter, at borgeren vurderes at have totale begrænsninger, hvad angår personlige kompetencer og helbredsmæssige forhold:
Totale begrænsninger
Borgeren kan ikke klare sig og er afhængig af andre klarer opgaven for sig.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
 Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
 Kommunen træffer afgørelse inden 2 måneder.
Ydelsens indhold og omfang
Udmåling af hjælpen sker efter en nøje konkret og individuel behovs vurdering og med udgangspunkt i, hvad borgeren selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter.
Udmåling af hjælpen foretages i et samarbejde med borgeren og med fornøden sagkundskab og bistand fra personer med kendskab til ordningens funktion og formål.
På baggrund heraf indgås en skriftlig aftale med borgeren.
Udmåling af ydelsen fastsættes med baggrund i Udmålingsbekendtgørelsen af 14. oktober 2010.
Hvem leverer ydelsen
Borgeren ansætter selv sine hjælpere, evt. i samarbejde med nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.
Side 7
Kvalifikationskrav til udføreren
Kommunens vejledning:
I forbindelse med igangsætning af BPA‐ordningen skal Kommunen, med mindre arbejdsgiveransvaret er overdraget til nærstående, forening eller privat virksomhed, være borgeren behjælpelig med de praktiske ting, så som annoncering, ansættelsesforhold mv. Dette omfatter alene en vejledningsforpligtigelse, det forudsættes at borgeren – når vedkommende har valgt at varetage arbejdsgiverrollen – selv er i stand til at foretage de praktiske funktioner i forbindelse med annoncering, ansættelsesforhold mv.
Kommunen skal sikre vejledning om, at en hjælper ikke må være under 18 år.
Kommunen skal sikre, at borgeren er vejledt om at sætte sig ind i og rette sig efter alle nødvendige forhold omkring det at være arbejdsgiver.
Kommunen kan alene bidrage med rådgivning og vejledning om de praktiske forhold, da der med BPA‐ordningen er tale om et privat ansættelsesforhold mellem borger og hjælperne.
Borgerens ansvar og opgaver:
Borgeren skal ved start af BPA‐ordningen med sin underskrift anerkende udmålingen af bevillingen samt bekræfte, at have sat sig ind i retningslinjerne.
Såfremt borgeren har ansvaret som både arbejdsgiver og arbejdsleder, indbefatter det ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA.
Borgeren har fuldt ud ansvaret for de ansatte hjælpere, såsom ansvar for ansættelse, afskedigelse, lønindberetning, forsikrings-pligt og tilrettelæggelse af arbejdet.
Under tilrettelæggelse af arbejdet er borgeren bl.a. forpligtet til:
 At indsende månedlige arbejdsrapporter/lønindberetninger for hver af sine hjælpere.
 At holde lønindberetningen indenfor det bevilligede timetal.
 At arbejdsforholdene er forsvarlige.
 At arbejdsmiljøforholdene vurderes.
 At arbejdsskader undgås ved, at de nødvendige hjælpemidler anvendes.
Side 8
 At hjælperne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet uden risiko, f.eks. gennem forflytnings-teknik og brug af hjælpemidler.
 At eventuelle arbejdsulykker anmeldes.
Såfremt borgeren alene varetager ansvaret som arbejdsleder, er borgeren forpligtet overfor de ansatte hjælperne på følgende om-råder:
 Fungere som personalechef og kollega.
 Ansvarlig for oplæring og daglig instruktion af hjælpere.
 Udarbejdelse af vagtskema og løsning af huller i vagtplan under sygdom, ferie m.v.
 Praktisk organisering: opholdsfaciliteter, pauser og spisning.
 Udarbejdelse af APV.
 Medarbejdersamtaler, personalemøder og konflikthåndtering.
 Ansvarlig for at hjælperne får den rette information om ansættelsesforholdene.
Muligheder for overdragelse af arbejdsgiveransvaret:
 Borgeren har mulighed for at indgå aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed.
 Tilskuddet vedrørende arbejdsgiverudgifterne overføres til foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne.
 Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med borgeren.
 Borgeren skal fortsat selv kunne være arbejdsleder.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Hørsholm Kommune afholder som udgangspunkt udgiften til BPA.
Er borgeren tilkendt bistands- og plejetillæg kan dette inddrages helt eller delvist.
I det omfang, der er forbrugt færre timer end udmålt, skal tilskuddet hertil som udgangspunkt tilbagebetales til kommunen.
Hvordan følges op på ydelsen?
Hørsholm Kommune skal påse, at der følges op på ydelsen 1 gang årligt. Ved opfølgning skal det vurderes, hvorvidt borgeren fortsat er berettiget til ordningen og i hvilket omfang. Kommunen skal mindst én gang årligt føre tilsyn med, at ordningen fungerer efter
Side 9
hensigten.
Regnskab skal kontrolleres én gang årligt. Regnskabet skal også indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får borgeren ikke medhold videresendes klagen til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 10
Kvalitetsstandard – Ledsagerordning
iht. Lov om social service § 97
Lovgrundlag
”§ 97 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”
Hvem kan modtage ydelsen?
 Borgere, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet pga. betydelig og/eller varigt nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne.
 Borgere med behov for individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold.
 Ordningen omfatter ikke personer, hvis behov for ledsagelse skyldes sindslidelse eller særlige sociale problemer.
Hvad er formålet med ydelsen?
At psykisk og/eller fysisk handicappede kan deltage i det sociale liv efter eget ønske.
Visitation
Ansøgning om ledsagerordning sagsbehandles i Voksenteamet.
Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsnedsættelsen. Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderingen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, mode-rate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens klare sig inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan tildeles en ledsagerordning. Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have svære eller totale begrænsninger, der kan tildeles en ledsagerordning:
Svære begrænsninger
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
Totale begrænsninger
Borgeren kan ikke klare sig og er afhængig af andre.
Borgeren får en skriftlig begrundet afgørelse med nærmere oplysninger.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
 Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
Side 11
 Kommunen træffer afgørelse inden 2 måneder.
Ydelsens indhold og omfang
Ledsagelsen tildeles:
 Maksimum 15 timer om måneden.
 Med mulighed for at opspare timer, som kan benyttes samlet i en pulje efter gældende regler.
 Indholdet kan være ledsagelse til biografture, indkøb, deltagelse i undervisning, møder, ture i naturen etc.
Hvem leverer ydelsen
Hørsholm kommune som udgangspunkt i samarbejde med Bruger – Hjælper Formidlingen.
Er der andre valgmuligheder
Borgeren kan selv udpege en ledsager. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.
Kvalifikationskrav til udføreren
Arbejdet udføres af personale med relevant kendskab til opgaven.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Der er ingen brugerbetaling.
Borgeren skal betale egne og ledsagerens udgifter til f.eks. entré i forbindelse med ledsagelsen. Borger kan søge tilskud til ledsagerens udgifter i forbindelse med ledsagelsen jf. gældende satser. Borgeren skal sandsynliggøre udgifterne.
Hvordan følges op på ydelsen?
Sagsbehandlerne foretager opfølgning minimum én gang årligt.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Hvis du ikke kan få den ledsageordning, som du har ansøgt om, kan du klage til kommunen. Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får du ikke medhold, sender kommunen din klage med de tilhørende papirer videre til Det Sociale Nævn. Afgørelser fra Det Sociale Nævn kan ankes ved Ankestyrelsen, hvis de har principiel eller generel betydning.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 12
Kvalitetsstandard – merudgifter iht. Lov om social service § 100
Lovgrundlag
”§ 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte….udeladt.
Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet beregnes med et basisbeløb på 1.500 kr. pr. måned. Basisbeløbet øges første gang med 500 kr. pr. måned til 2.000 kr. pr. måned, når de skønnede merudgifter overstiger 21.000 kr. pr. år, svarende til 1.750 kr. pr. måned. Herefter øges basisbeløbet med 500 kr. pr. måned, hver gang merudgifterne stiger henholdsvis 6.000 kr. pr. år og 500 kr. pr. måned. Tilskuddet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 500.
Stk. 3-4……….udeladt”
Hvem kan modtage ydelsen?
 Borgere mellem 18 og 65 år. (født før 1. juli 1939, dog indtil det 67. år).
 Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Hvem kan ikke modtage ydelsen?
 Borgere, der har fået tilkendt førtidspension efter regler
gældende indtil 1. januar 2003, medmindre personen er
bevilget en servicelovens § 96 hjælperordning (BPA).
 Dækning af nødvendige merudgifter ydes kun hvis udgiften ikke kan ydes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.
Hvad er formålet med ydelsen?
At borgeren kan leve et almindeligt liv som andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.
Visitation
Voksenteamet behandler ansøgninger om merudgifter.
Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsnedsættelsen. Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderingen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, mode-rate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for forskellige områder. Det er den samlede funktionsevnevurderin, der er afgørende for, om borgeren kan få bevilget dækning til merudgifter. Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have svære eller totale begrænsninger, der kan få dækning til nødvendige merudgifter:
Svære begrænsninger
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
Totale begrænsninger
Borgeren kan ikke klare sig og er afhængig af andre.
Merudgiften skal være sandsynliggjort.
Borgeren får en skriftlig begrundet afgørelse med nærmere oplysninger.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
 Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
 Kommunen træffer afgørelse inden 2 måneder.
.
Ydelsens indhold og omfang
For at komme ind i ordningen skal der foreligge sandsynliggjorte merudgifter på mindst 500 kroner om måneden eller mindst 6.000 kroner årligt (2010).
Det kan f.eks. dreje sig om merudgifter til medicin, individuel befordring, håndsrækning i dagligdagen eller lign.
Hvem leverer ydelsen?
Hørsholm kommune i form af kontant ydelse.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
For nogle ydelser modregnes egen betaling
Hvordan følges op på ydelsen?
Sagsbehandlerne foretager opfølgning minimum en gang årligt.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Ældre og Sundhed, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Side 14
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 15
Kvalitetsstandard – social behandling for stofmisbrug iht.
Lov om social service § 101
Lovgrundlag
I medfør af § 139 i lov om social service er det fastsat, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i serviceloven. Kvalitets-standardens formål er at skabe synlighed og sammenlignelighed for de borgere der søger offentlig stofmisbrugsbehandling. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau, kommunen har på stofmisbrugsområdet.
Ӥ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.
Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelse til kommunen.
Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.
Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.
Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.
Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.”
Hvem kan modtage ydelsen?
Målgruppen er borgere i Hørsholm Kommune med et stofmisbrug.
Hvad er formålet med ydelsen?
Formålet er at forebygge at misbrug opstår og udvikler sig.
Målet er stoffrihed og, hvis dette ikke kan lade sig gøre, at reducere brugen af stoffer og herigennem sikre den bedst mulige livskvalitet for brugeren og dennes omgivelser.
Visitation
Det er kommunerne, der har ansvaret for stofmisbrugsbehandlingen. Hørsholm Kommune har en aftale med Nordsjællands Mis-brugscenter i Hillerød om behandling af stofmisbrugere. Borgeren har mulighed for at henvende sig direkte til Misbrugscenteret:
 Misbrugscenteret, Skansevej 2 C, 3400 Hillerød.
Side 16
 Hørsholm Misbrugsambulatorium, Holmetoften 15, 1. sal, 2970 Hørsholm, tlf. 45 17 80 10.
 Eller borgeren kan henvende sig til sagsbehandleren i Center for Børn og Voksne, Voksenteamet, der herefter arrangere en samtale med Misbrugscenteret.
Herefter udarbejdes der et behandlingstilbud senest 14 dage efter første henvendelse.
Voksenteamet arbejder i forbindelse med visitationen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, moderate, svære eller totale begrænsninger grundet misbruget), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan visiteres til ambulant behandling, dag- eller døgnbehandling.
Ambulant behandling kan påbegyndes efter tilsagn fra misbrugs-ambulatoriet, mens dag- og døgnbehandling kræver økonomisk tilsagn fra kommunen. Borgeren kan indstilles til dag- eller døgnbehandling efter indledende samtaler på et af Misbrugscentrets ambulatorier. Voksenteamet behandler alle indstillinger til dag- og døgnbehandling. Behandlingsstedet vælges ud fra borgerens behov og situation.
Ved bevilling af behandling lægges vægt på at tilbyde det billigst egnede tilbud.
Organisatorisk struktur
Hørsholm Kommune har myndighed og visitationsret til al mis-brugsbehandling. Udøvelsen af myndigheden er placeret i Center for Børn og Voksne, Voksenteamet, der samarbejder med Mis-brugscenteret i forhold til den konkrete opgaveløsning.
Ydelsens indhold og omfang
Voksenteamets primære opgave er at stå for visitationen til Mis-brugscenteret samt at udarbejde og godkende handleplaner for den enkelte borger i forbindelse med behandling for stofmisbrug.
De ydelser som Misbrugscenteret tilbyder varetages af en række behandlerteams, herunder bl.a.:
 Kortlægningsteam: På baggrund af interviewe udarbejdes en behandlingsplan, der vil indeholder udvalgte indsatsområder og målsætninger.
Side 17
 Behandlerteam: individuel og/eller gruppebehandling.
 Ungeteam: Målrettet unge i alderen 15-24 år.
 Familie team: Leverer ydelser til familier og pårørende.
For yderligere oplysninger se hjemmesiden http://www.nordsjaellandsmisbrugscenter.dk/
Stofmisbrugeres hjemmeboende børn under 18 år:
Kommunens sagsbehandlere eller Misbrugscenteret kontakter familie afdelingen i kommunen for at indgå et samarbejde. Herigen-nem sikres det, at der bliver taget hånd om barnets trivsel.
Hvem leverer ydelsen?
Som udgangspunkt leverer Misbrugscenteret, Skansevej 2C, 3400 Hillerød ambulant behandling og dagsbehandling. Der er behandlingstilbud til stofmisbrugere i andre kommuner/regioner.
Vedrørende døgnbehandling henvises til tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk.
Behandlingsgaranti
Borgere med stofmisbrugsproblemer har, ifølge lov om social service, ret til at modtage et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen. Denne frist kan dog fraviges, hvis borgeren vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, der er visiteret til.
Frit valg
En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet behandlingstilbud af tilsvarende karakter (døgnbehandling eller ambulant behandling), som den behandling der blev visiteret til i første omgang. Borgerens valgfrihed omfatter kun andre tilsvarende tilbud, eksempelvis har borgeren ret til at vælge en anden døgnbehandlingsinstitution end den tilbudte. Det betyder, at der ikke er frit valg mellem ambulant behandling og døgnbehandling. Dog kan retten til frit valg begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.
Brugerinddragelse
Ydelserne bygger på et kontraktligt samarbejde, det vil sige en høj grad af involvering og ansvarliggørelse af borgeren i løsningen af problemerne.
Kvalifikationskrav
I Hørsholm Kommune er sagsbehandlerne samlet i teams, og der er således også et team, der tager sig af borgere med misbrug. Alle medarbejderne har en relevant uddannelse og opdateres løbende med efteruddannelse etc. Der sker løbende en evaluering på organisations niveau.
Side 18
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Stofmisbrugsbehandlingen finansieres af Hørsholm Kommune og er således gratis for borgeren. I tilfælde, hvor der er tale om døgnbehandling, skal borgeren dog betale for kost og logi.
Beløbet fastlægges af kommunen på grundlag af borgerens økonomiske formåen.
Hvordan følges op på ydelsen?
Hørsholm Kommune udarbejder i samarbejde med borgeren og Misbrugscenteret en behandlingsplan. Heri beskrives problemet, det kort- og langsigtede mål, samt Misbrugscenterets og brugerens forpligtelser under løsningen af problemerne.
Borgerens behandlingsplan evalueres løbende i samarbejde med borgeren og Misbrugscenteret.
Monitorering af indsatsen
Misbrugscentret står for indberetninger til DANRIS og til Sundhedsstyrelsens landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling.
Hørsholm Kommune modtager statistisk materiale fra Misbrugs-centeret, som indgår i den årlige dialog omkring udviklingen på området.
Den fremtidige indsats på stofmis-brugsområdet
Ligesom nu kommer Hørsholm Kommune heller ikke i fremtiden til selv at yde misbrugsbehandling. Der vil altid blive købt et tilbud hos anden aktør.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 19
Kvalitetsstandard – tilskud til behandling iht.
Lov om social service § 102
Lovgrundlag
”§ 102. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilbud efter § 85 give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet gives, når dette er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.”
Hvem kan modtage ydelsen?
 Borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 Borgere hvis behov ikke alene kan løses ved tilbud efter § 85 eller anden lovgivning og hvor yderligere behandling er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner.
Hvad er formålet med ydelsen?
Formålet med ydelsen er at gøre det muligt for borgeren at bevare eller forbedre sine fysiske, psykiske eller sociale funktioner.
Visitation
Ansøgning om ydelse efter § 102 behandles i Voksenteamet.
Voksenteamet foretager en konkret individuel vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsevnen/nedsættelsen.
Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderin-gen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, moderate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for forskellige områder.
Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have svære eller totale begrænsninger, der kan visiteres til hjælp efter § 102:
Svære begrænsninger
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
Totale begrænsninger
Borgeren kan ikke klare sig og er afhængig af andre.
Behandlingen skal:
 Understøtte bedre udviklingsmuligheder,
Side 20
 Have en vedligeholdelsesfunktion.
Borgeren får en skriftlig begrundet afgørelse med nærmere oplysninger.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
 Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
 Kommunen træffer afgørelse inden 2 måneder.
Ydelsens indhold og omfang
Der ydes alene hjælp til behandling, der ikke kan fås gennem det sædvanlige behandlingssystem, fordi der f.eks. er behov for en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingen.
Den behandlingsmæssige indsats kan f.eks. være fysioterapeutisk- og ergoterapeutisk behandling, såfremt der er særlige for-hold der gør sig gældende.
Hvem leverer ydelsen?
Bestemmes i det konkrete tilfælde.
Kvalifikationskrav til udføreren
Arbejdet udføres af godkendte behandlere.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Der er ingen egenbetaling.
Hvordan følges op på ydelsen?
Sagsbehandlerne foretager opfølgning når behandlingen er afsluttet eller løbende under behandlingen.
I særlige tilfælde kan bevillingen forlænges ud fra en konkret individuel vurdering.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 21
Kvalitetsstandard – beskyttet beskæftigelse iht.
Lov om social service § 103
Lovgrundlag
”§ 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.”
Hvem kan modtage ydelsen?
 Personer under folkepensionsalderen med fysiske og psykiske lidelser eller særlige sociale problemer.
 Som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.
 Som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning som f.eks. fleksjob, job med løntilskud, revalidering eller aktivering.
Hvad er formålet med ydelsen?
Formålet er:
 At tilgodese behov for særlig beskæftigelse, som følge af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 At give mulighed for at deltage i arbejdsrelateret fællesskab og socialt netværk.
 At give den enkelte muligheder for at opøve og udvikle arbejdsrelaterede evner.
 At skabe indhold og struktur i hverdagen.
Visitation
Ansøgning om beskyttet beskæftigelse sagsbehandles i Voksen-teamet. Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsnedsættelsen. Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderingen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, moderate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens evne til klare sig selv inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan visiteres til beskyttet beskæftigelse. Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have moderate til svære begrænsninger, der kan visiteres til beskyttet beskæftigelse:
Side 22
Moderate begrænsninger Borgeren kan med moderat støtte klare opgaven.
Svære begrænsninger
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
På baggrund af en konkret og individuel helhedsvurdering træffer Voksenteamet afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borge-ren er berettiget til tilbud.
Der ligges vægt på at finde egnede lokale tilbud. For borgere der er visiteret til botilbud, kan den beskyttede beskæftigelse foretages i forlængelse heraf, hvor det er muligt.
Borgeren får en skriftlig begrundet afgørelse med nærmere oplysninger.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
 Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
 Kommunen træffer afgørelse inden 2 måneder.
Ydelsens omfang og indhold
Ydelsens omfang er differentieret og tilpasset funktionsnedsættelsen i overensstemmelse med den enkelte borgers handleplan. Den ugentlige arbejdstid aftales individuelt mellem borger og kommunen, og kan variere fra en til 5 dage ugentlig.
Arbejdstilbuddet kan f.eks. omhandle lettere montagearbejde, værkstedsarbejde samt køkken/kantine funktion.
Hvem leverer ydelsen?
Jobhuset eller tilbud i andre kommuner.
Er der andre valgmuligheder?
Der er beskyttet beskæftigelse i andre kommuner. Der henvises til Tilbudsportalen, www.tilbudsportalen.dk. Der er ikke frit valg af mulighederne på tilbudsportalen.
Kvalifikationskrav til udføreren
Arbejdet udføres af personale med relevant faglig baggrund.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Der er ingen udgift for borgeren, dog skal der påregnes udgifter til egen transport og egen kost.
Borgere kan modtage arbejdsdusør efter gældende regler.
Side 23
Hvordan følges op på ydelsen?
Der følges kontinuerligt op på målene i handleplanen. Såfremt indsatsen afviger væsentlig fra den oprindelige handleplan under-rettes myndighedsområdet med henblik på fornyet stillingtagen til tilbuddet.
Sagsbehandleren er ansvarlig for, at der minimum 1 gang årligt foretages en vurdering af foranstaltningen til den enkelte. Det vurderes på baggrund af handleplanen.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 24
Kvalitetsstandard
Aktivitets- og samværstilbud iht. Lov om social service § 104
Lovgrundlag
”§ 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene”
Hvad er formålet med ydelsen?
Formålet med indsatsen er, at tilgodese den enkelte borgers behov for aktiviteter og socialt samvær, samt at give den enkelte borger mulighed for at opøve, vedligeholde og udvikle sociale og praktiske færdigheder.
Hvem kan modtage ydelsen?
 Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
 Borgere med særlige sociale problemer
Visitation
Tilbud om aktiviteter og samvær sagsbehandles i Voksenteamet.
Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsnedsættelsen. Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderingen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, mode-rate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan tilbydes aktivitets- og samværstilbud. Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have moderate til svære begrænsninger, der kan modtage et tilbud og aktivitet og samvær:
Moderate begrænsninger
Borgeren kan med moderat støtte klare opgaven.
Svære begrænsninger
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
Der lægges ved tilbud vægt på:
 Behov for hjælp til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder og
 Behov for socialt samvær eller
 Behov for miljøskift i løbet af dagen eller
 Behov for omsorg til forebyggelse af mere omfattende tilbud.
Side 25
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
 Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
 Kommunen træffer afgørelse inden 2 måneder.
Særligt for borgere over 18 år med sindslidelser:
Socialpsykiatrisk Center
Aktivitets- og værestedet Åstedet
Ovennævnte er et åbent tilbud for borgere med sindslidelse over 18 år fra Hørsholm og Fredensborg kommune. Der kræves ikke henvisning fra en sagsbehandler eller andre for at kunne benytte tilbuddet.
Der kan læses meget mere om tilbuddet på Åstedets hjemmeside www.aastedet.horsholm.dk
Ydelsens omfang og indhold
Eksempler på aktiviteter:
 Socialt samvær.
 Værkstedsaktiviteter.
 Arrangementer.
 Kreative aktiviteter.
 At deltage i aktiviteter, idræt, undervisning, udflugter og fester.
Hvem leverer ydelsen?
Socialpsykiatrisk Center
Aktivitets- og værestedet Åstedet
Gutfeldtsvej 4
2970 Hørsholm
Tlf. 45 57 27 55
Der henvises i øvrigt til tilbudsportalen – www.tilbudsportalen.dk.
Kvalifikationskrav til personalet
Arbejdet udføres af personale med social- og sundhedsfaglig uddannelse.
Hvad koster ydelsen for brugeren?
Der kan være udgifter til spisning, udflugter, materialer mv., der afholdes af den enkelte bruger.
Hvordan følges op på ydelsen?
Der er vedrørende Åstedet nedsat en koordineringsgruppe mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner, der 2 gange om året af-stemmer udbud/efterspørgsel og eventuelt kommer med forslag til nye tiltag.
Side 26
Vedrørende andre tilbud foretager sagsbehandleren opfølgning mindst en gang om året.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 27
Kvalitetsstandard – midlertidigt ophold iht.
Lov om social service § 107
Lovgrundlag
”§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte."
Bestemmelsen omhandler boformen/opholdet, dvs. de fysiske rammer, mens den hjælp og støtte, som gives i tilbuddet, gives efter servicelovens §§ 83 og 85.
Hvem kan modtage ydelsen?
 Borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 Borgere hvis behov ikke kan løses i mindre omfattende tilbud herunder almindelig bolig med støtte inden for den sociale lovgivning.
Hvad er formålet med ydelsen?
Formålet med ophold i midlertidige boformer er at give borgeren:
 En helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov.
 At forbedre borgerens funktionsniveau, således at borgeren fremover vil kunne klare sig selv i egen bolig eller i anden boform.
 At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder.
 At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt og omsorg samt tilbud om samvær og aktivitet.
 At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres.
 Udrede et fremtidigt støttebehov.
 Afdækning af ressourcer og udviklingsfelter.
Visitation
Ansøgning om ophold i botilbud sagsbehandles i Voksenteamet.
Side 28
Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsnedsættelsen. Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderingen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, mode-rate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig selv inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan visiteres til et midlertidig botilbud. Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have svære eller totale begrænsninger, der kan visiteres til et midlertidigt botilbud:
Svære begrænsninger
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
Totale begrænsninger
Borgeren kan ikke klare sig og er afhængig af at andre klare opgaven for sig.
Der lægges ved bevilling vægt på:
 At mulighederne for hjælp i en almindelig bolig/eget hjem er udtømte.
 At der, hvis det er nødvendigt med ophold i midlertidig boform, så vidt muligt tilbydes et lokalt tilbud.
 At såfremt der ikke findes egnede lokale tilbud, tilbydes det billigst egnede eksterne tilbud.
På baggrund af en konkret og individuel helhedsvurdering træffer Voksenteamet, afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borgeren er berettiget til tilbud.
Borgeren får en skriftlig begrundet afgørelse med nærmere oplysninger.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
Der træffes afgørelse om ansøgninger om ophold indenfor 2 måneder. Når afgørelsen er truffet, kan der være ventetid på at få tilbud om ophold i det ansøgte botilbud. Det er kommunens ansvar at undersøge og tilbyde en midlertidig løsning eller et andet botilbud, indtil der er plads i det ønskede botilbud.
Side 29
Ydelsens indhold og omfang
Ydelsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og forudsætninger. Den kan omfatte:
 Afdækning af ressourcer og udviklingsfelter
 Personlig og praktisk hjælp og pleje
 Individuelt tilrettelagt støtte, træning i dagligfunktioner
 Udvikling og/eller fastholdelse af færdigheder og sociale kompetencer
 Støtte til opbygning og/eller fastholdelse af netværk
 Aktivitetstilbud
Der vil i mange tilfælde være tale om en tværfagligt sammensat støtte med udgangspunkt i både en socialpædagogisk, en social-psykiatrisk og en sundhedsfaglig støtte.
Hvem leverer ydelsen
Bofællesskabet Rosen, bofællesskabet Gutfeldshave og bofællesskabet Højmose Vænge.
Boligernes fysiske rammer og fællesfaciliteter
Der henvises til kommunens hjemmeside, www.horsholm.dk, vedrørende oplysninger om Hørsholms kommunes bofællesskaber.
Er der andre valgmuligheder
Der er botilbud i andre kommuner (herunder private botilbud) samt i Regionerne. Der henvises til Tilbudsportalen, www.tilbudsportalen.dk. Der er ikke ret til frit valg af botilbud.
Kvalifikationskrav til udføreren
Arbejdet udføres af personale med relevant faglig baggrund.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Der er egenbetaling efter gældende regler.
Hvordan følges op på ydelsen?
Ifølge servicelovens § 141, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen blandt andet tilbyde, at der udarbejdes handleplaner.
Der følges kontinuerligt op på målene i handleplanen. Såfremt indsatsen afviger væsentlig fra den oprindelige handleplan under-rettes myndighedsområdet med henblik på fornyet stillingtagen til ydelse/tilbud.
Sagsbehandleren er ansvarlig for, at der minimum 1 gang årligt laves en statusrapport, der beskriver forløbet i forhold til handleplanen og indeholder de faglige vurderinger af indsatsen.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids
Side 30
ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af kommunens hjemmeside www.horsholm.dk.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 31
Kvalitetsstandard – længerevarende ophold iht.
Lov om social service § 108
Lovgrundlag
”§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Stk. 2. Personer, som modtager tilbud efter stk. 1, og som ønsker at flytte til en anden kommune, har ret til et tilsvarende tilbud i den anden kommune. Det er en forudsætning, at den pågældende opfylder betingelserne for at blive optaget i både fraflytnings-kommunen og i tilflytningskommunen.
Stk. 3. Retten til frit valg efter stk. 2 omfatter ret til, at ens ægtefælle, samlever eller registrerede partner fortsat kan indgå i husstanden. Hvis en person ønsker, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat skal indgå i husstanden, skal det tilbud, der gives efter stk. 1, være egnet til to personer. Hvis den pågældende person med handicap eller sindslidelse, jf. stk. 2., dør, har den efterlevende person ret til at blive boende.
Stk. 4-6………….(udeladt)”
Bestemmelsen omhandler boformen/opholdet, dvs. de fysiske rammer, mens den hjælp og støtte, som gives i tilbuddet, gives efter servicelovens §§ 83 og 85.
Hvem kan modtage ydelsen?
 Borgere, der har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 Borgere, der har behov for længerevarende botilbud.
 Behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner og/eller pleje.
 Omsorg.
 Specialiseret behandlingsmæssig støtte.
 Med behov for et botilbud med dag- og aftendækning.
 Som ikke kan få dækket sine behov på anden vis.
Hvad er formålet med ydelsen?
Formålet er:
 At yde en helhedsorienteret indsats efter den enkeltes særlige behov.
 At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsniveau samt udviklingsmuligheder.
Side 32
 At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt og omsorg samt tilbud om samvær og aktivitet.
 At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres.
Målet er, at den enkelte beboer i videst mulig omfang bliver i stand til at mestre hverdagslivet samt oplever størst mulig indflydelse på eget liv.
Visitation
Ansøgning om ophold i botilbud sagsbehandles i Voksenteamet.
Der skal ske en afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen – herunder en afklaring af omfanget af funktionsnedsættelsen. Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderingen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, mode-rate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan visiteres til et længerevarende botilbud. Som udgangspunkt er det borgere, der samlet set vurderes til at have svære eller totale begrænsninger, der kan visiteres til et længerevarende botilbud:
Svære begrænsninger
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
Totale begrænsninger
Borgeren kan ikke klare sig og er afhængig af at andre klare opgaven for sig.
Der lægges ved bevilling vægt på:
 At mulighederne for hjælp i en almindelig bolig/eget hjem er udtømte.
 At der ikke er udsigt til at et ophold i midlertidig boform vil kunne medføre, at borgen vil komme i stand til at bo i egen bolig og at borgerens behov ikke kan blive dækket i en midlertidig boform.
 At der så vidt muligt tilbydes et lokalt tilbud.
 At såfremt der ikke findes egnede lokale tilbud, tilbydes det billigst egnede eksterne tilbud.
På baggrund af en konkret og individuel helhedsvurdering træffer Voksenteamet afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang borge-ren er berettiget til tilbud.
Side 33
Borgeren får en skriftlig begrundet afgørelse med nærmere oplysninger.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
Der træffes afgørelse om ansøgninger om ophold indenfor 2 måneder. Når afgørelsen er truffet, kan der være ventetid på at få tilbud om ophold i det ansøgte botilbud. Det er kommunens ansvar at undersøge og tilbyde en midlertidig løsning eller et andet botilbud, indtil der er plads i det ønskede botilbud.
Ydelsens indhold og omfang
Ydelsen tilrettelægges på baggrund af en vurdering af borgerens individuelle behov og forudsætninger – herunder funktionsniveau og behov for hjælp. Den kan omfatte:
 Afdækning af ressourcer og udviklingsfelter.
 Personlig og praktisk hjælp og pleje.
 Individuelt tilrettelagt støtte, træning i dagligfunktioner.
 Udvikling og/eller fastholdelse af færdigheder og sociale kompetencer.
 Støtte til opbygning og/eller fastholdelse af netværk.
 Aktivitetstilbud.
Der vil i mange tilfælde være tale om en tværfagligt sammensat støtte med udgangspunkt i både en socialpædagogisk, en social-psykiatrisk og en sundhedsfaglig støtte.
Hvem leverer ydelsen?
Bofællesskabet Bolero og bofællesskabet Solskin
Boligernes fysiske rammer og fællesfaciliteter
 Enkeltværelser på mellem 10½-19m2 beliggende på 1. sal i en stor villa. Fælles toilet og badefaciliteter. I stuen har villaen fælles køkken, opholdsstuer og spisestue. Dejlig stor have.
 Lejligheder på mellem 55-75m2 med køkken, bad, toilet og soveværelse. Tilknyttet en fælles lejlighed med køkken, opholdsstue- og spisestue samt dejlig stor have.
Der henvises til kommunens hjemmeside, www.horsholm.dk, vedrørende yderligere oplysninger om Hørsholms kommunes bofællesskaber.
Er der andre valg-
Der er botilbud i andre kommuner (herunder private botilbud)
Side 34
muligheder?
samt i Regionerne. Der henvises til Tilbudsportalen, www.tilbudsportalen.dk.
Kvalifikationskrav til udføreren
Arbejdet udføres af personale med relevant faglig baggrund.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Egenbetalingen er reguleret ud fra indtægter, boligareal samt lovgrundlag.
Hvordan følges op på ydelsen?
Ifølge servicelovens § 141, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen blandt andet tilbyde, at der udarbejdes en handleplan.
Der følges kontinuerligt op på målene i handleplanen. Såfremt indsatsen afviger væsentlig fra den oprindelige handleplan under-rettes myndighedsområdet med henblik på fornyet stillingtagen til ydelse/tilbud.
Sagsbehandleren er ansvarlig for, at der minimum 1 gang årligt laves en statusrapport, der beskriver forløbet i forhold til handleplanen og indeholder de faglige vurderinger af indsatsen.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal have modtaget klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af hjemmesiden www.horsholm.dk.
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 35
Kvalitetsstandard – støtte til køb af bil
Lov om social service § 114
Lovgrundlag ”§ 114. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad 1) Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil, 2) Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller 3) Forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.
Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 160.000 kr. Stk. 3. Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med den nedsatte funktionsevne, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem støtte efter stk. 1 og anskaffelsesprisen. Stk. 4. …..Udeladt.”
Hvem kan modtage ydelsen?
 Borgere, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne der vanskeliggør borgerens mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde, gennemføre en uddannelse eller deltage i aktiviteter udenfor hjemmet der medfører et betydeligt behov for kørsel i bil.
 Borgerens kørselsbehov kan ikke på hensigtsmæssig vis tilgodeses ved hjælp af andre kørselsordninger.
Hvad er formålet med ydelsen?
Støtte til bil skal sikre borgerens mulighed for at komme til og fra arbejde eller uddannelse.
Der lægges vægt på at der er et udtalt skånebehov og at brug af kollektiv transport betyder risiko for væsentlig udtrætning.
Støtte til bil har også til formål at medvirke til bedre livskvalitet hos borgere med varigt nedsat funktionsevne samt give mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter.
Visitation
Ansøgning om støtte til køb af bil behandles i Voksenteamet.
Voksenteamet foretager en samlet vurdering af borgerens sociale og helbredsmæssige forhold samt borgerens manglende evne til at færdes. I vurderingen tages desuden hensyn til ansøgerens mulighed for at tilrettelægge en så selvstændig og selvhjulpen til-
Side 36
værelse som mulig.
Ved afklaring af, hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen foretages en afklaring af omfanget af funktionsnedsættelsen.
Voksenteamet arbejder i forbindelse med funktionsevnevurderin-gen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, moderate, svære eller totale begrænsninger), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan opnå støtte til køb af bil.
Ingen begrænsninger
Borgeren kan klare sig uden nogen indsats.
Lette begrænsninger
Borgeren kan med let indsats som vejledning eller motivation klare opgaven.
Moderate begrænsninger
Borgeren kan med moderat støtte klare opgaven.
Svære begrænsninger
Borgeren kan med omfattende støtte klare opgaven.
Totale begrænsninger
Borgeren kan ikke klare sig og er afhængig af at andre klare opgaven for sig.
Der lægges i øvrigt vægt på borgerens alder og at borgeren har et dagligt kørselsbehov af et sådant omfang, at bevilling af bil i væsentlig grad kompenserer for ansøgers nedsatte funktionsevne. Aktivitetsniveauet skal være dokumenteret.
Der indhentes 2 tilbud på billigst egnede bil og særlig indretning.
Kommunalbestyrelsen bevilger billigst egnede bil.
Borgeren får en skriftlig begrundet afgørelse med nærmere oplysninger.
Tidsfrist for sagsbehandlingen:
 Der må højst gå 10 hverdage fra henvendelsen til borgeren er kontaktet og det videre forløb i sagen er aftalt.
 Kommunen træffer afgørelse inden 2 måneder.
Side 37
Ydelsens indhold og omfang
Ydelsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov og forudsætninger
 Støtte til køb af bil, der ydes som rentefrit lån som udgangspunkt til billigst egnede bil.
 Afdragsfritagelse.
 Særlig indretning af bil, når der er tale om krav herom i kørekortet.
 Reparation, udskiftning og afmontering af særlig indretning.
 Tilskud til automatisk transmission.
 Tilskud til betaling af køreundervisning.
 Afdragsfrihed under uddannelse, så længe uddannelsen varer.
 Fritagelse for betaling af vægtafgift og afgift for brændstof-forbrug, såfremt bilen er benzindrevet.
Hvem leverer ydelsen
 Kommunalbestyrelsen yder støtten som et rentefrit lån.
 Kommunalbestyrelsen yder tilskud til særlig indretning.
 Der foretages afprøvning af billigst egnede bil hos bilbygger.
Er der andre valgmuligheder?
Benytter borgeren en anden leverandør end tilbudsgiver af såvel bil som den særlige indretning, må prisen ikke overstige, hvad der svarer til kommunens bevilling. En eventuel merpris skal borger selv betale. Køber borger en bil, der er billigere end den bevilgede, får borger dog højst bilens købesum.
Hvad koster ydelsen for personen?
Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet tilbagebetales i månedlige afdrag over en seks års periode. Den anden halvdel af lånet nedskrives hver måned med 1/72. For personer, hvis indkomstgrundlag overstiger et fastsat beløb, forhøjes den del af lånet, der skal tilbagebetales med 20% af den del, der overstiger indkomstgrundlaget.
Udgifter til drift, vedligeholdelse, kasko- og lovpligtig ansvarsforsikring påhviler borgeren.
Hvordan følges op på ydelsen?
Kommunen fremsender en gang årligt en blanket til borgeren om oplysningspligt, som borgen skal udfylde.
Klage adgang
Der kan klages over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelsen. Klagen sendes til Center for Børn og Voksne, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, som skal modtage klagen inden kontortids ophør på fristens sidste dag. Kommunens kontortider fremgår af hjemmesiden www.horsholm.dk.
Side 38
Når klagen er modtaget, bliver afgørelsen genvurderet og får klager ikke medhold videresendes den til Det Sociale Nævn.
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 39
Kvalitetsstandard – behandling til alkoholmisbrugere (18 år+) iht. sundhedslovens § 141
Lovgrundlag
Sundhedsloven § 141:
”Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.
Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlings-tilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.
Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.
Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.
Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.”
Hvem kan modtage ydelsen?
Målgruppen er borgere i Hørsholm Kommune med et alkoholmisbrug.
Der er mulighed for støtte til pårørende under behandlingsforløbet.
Hvad er formålet med ydelsen?
 At tilbyde behandling, der bringer misbruget til ophør.
 At skabe bedst mulige trivsels-, udviklingsmuligheder og livskvalitet.
 At gøre borgeren i stand til at blive selvforsørgende.
Visitation
Indledningsvis bemærkes, at behandling for alkoholmisbrug på en behandlingsinstitution ikke må påbegyndes før kommunens godkendelse foreligger – hvis behandlingen er påbegyndt før kommunens godkendelse skal man selv betale for behandlingen. Ambulant behandling kræver ikke forudgående godkendelse eller visitation fra kommunen.
Visitation til alkoholmisbrugsbehandling kan foregå på følgen-
Side 40
de måder:
 Borgeren eventuelt dennes pårørende kan henvende sig til en sagsbehandler i kommunen/Voksenteamet, tlf. 48 49 00 00, der herefter vil tage kontakt til Mis-brugscenteret og formidle en kortlæggende samtale mellem borgeren og Misbrugscenteret.
 Borgeren kan henvende sig direkte på Misbrugscenteret/Hørsholms Misbrugsambulatorium, se nærmere op-lysninger om adresse/tlf.nr. nedenfor.
 Praktiserende læger eller speciallæger kan indstille til kommunen at der iværksættes behandling.
Der skal ske en afklaring af, om borgeren har et behandlings-behov – herunder en afklaring af omfanget af misbruget.
Behandlingsgarantien er ikke gældende for dag- og døgnbehandling. Som hovedregel skal borgeren have afprøvet ambulant behandling før der kan tages stilling til mere omfattende behandling i form af dag- og døgnbehandling.
På baggrund af en konkret, individuel helhedsvurdering træffer Voksenteamet afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang bor-geren er berettiget til behandling for alkoholmisbrug i form af et dag- eller døgntilbud. Behandlingsindsatsen vælges ud fra borgerens behov og situation, herunder misbrugshistorik, tidligere behandlingsforsøg, motivation, helbredsmæssige forhold og om der er hjemmeboende børn.
Voksenteamet arbejder i forbindelse med visitationen med fem funktionsniveauer (ingen, lettere, moderate, svære eller totale begrænsninger grundet misbruget), der hver især beskriver borgerens evne til at klare sig inden for forskellige områder. Det er den samlede funktions vurdering, der er afgørende for, om borgeren kan visiteres til ambulant behandling, dag- eller døgnbehandling.
Borgeren får en skriftlig, begrundet afgørelse vedr. dag- og døgnbehandling, som indeholder yderligere oplysninger.
Borgeren får et behandlingstilbud senest 14 dage efter første henvendelse.
Ydelsens indhold og om-
Hoved ydelser:
Side 41
fang
 Ambulant rådgivning og behandling – ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det, jf. § 141, stk. 5.
 Dagbehandling
 Døgnbehandling
De ydelser som Misbrugscenteret tilbyder varetages af en række behandlerteams, herunder:
 Kortlægningsteam: På baggrund af interviewet udarbejdes en behandlingsplan, der vil indeholder udvalgte indsatsområder og målsætninger.
 Behandlerteam: individuel og/eller gruppebehandling.
 Ungeteam: Målrettet unge i alderen 15-24 år.
 Familie team: Leverer ydelser til familier og pårørende.
For yderligere oplysninger se hjemmesiden http://www.nordsjaellandsmisbrugscenter.dk/
Hjemmeboende børn under 18 år:
Kommunens sagsbehandlere eller Misbrugscenteret kontakter Børn & Unge i kommunen for at indgå et samarbejde. Herigennem sikres det, at der bliver taget hånd om barnets trivsel.
Hvem leverer ydelsen?
Hørsholm Kommune har en aftale vedrørende alkoholmisbrug med Nordsjællands Misbrugscenter i Hillerød. Borgeren har mulighed for at henvende sig direkte til Misbrugscenteret:
- Misbrugscenteret, Skansevej 2 C, 3400 Hillerød, tlf. 48200220 eller
- Hørsholm Misbrugsambulatorium, Holmetoften 15, 1. sal, 2970 Hørsholm, tlf. 45 17 80 10.
- Misbrugsambulatoriet, Ny Østergade 1, 1. sal, 3600 Frederikssund, tlf. 47 31 20 90
Der er tilbud til alkoholmisbrugere i andre kommuner/regioner. Her kan blandt andet nævnes:
 Lænke-ambulatorierne(se www.laenken.dk)
Anonyme Alkoholikere (AA) har en telefonvagt, der er åben alle ugens dage, året rundt, fra kl. 8-24, på tlf. 70 10 12 24, mail: kontakt@anonyme-alkoholikere.dk.
Anonym rådgivning af frivillige gives ligeledes på Hope-Linjen, tlf. 80 33 06 10.
Side 42
Yderligere behandlingstilbud findes på Tilbudsportalen, www.tilbudsportalen.dk
Behandlingsgaranti
Borgere med alkoholmisbrugsproblemer har, ifølge sundheds-loven, ret til at modtage et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen med ønske om at komme i behandling. Dette gælder ikke dag- og døgnbehandling.
Kvalifikationskrav
I samarbejde med Misbrugscenteret, borgeren og kommunen sker der en afklaring af borgerens behandlingsbehov og visitation til relevant behandlingstilbud.
Alle medarbejdere i Misbrugscenteret såvel som kommunen har en relevant uddannelse og opdateres løbende med efteruddannelse etc. Der sker løbende en evaluering på organisations niveau.
Hvad koster ydelsen for borgeren?
Alkoholmisbrugsbehandlingen finansieres af Hørsholm Kommune og er således gratis for borgeren, jfr. dog ovenfor om, at der skal være givet godkendelse/tilsagn inden dag- eller døgnbehandling påbegyndes.
Borgeren afholder udgifter til kost efter gældende regler på grundlag af borgerens økonomiske formåen.
Hvordan følges op på ydelsen?
Hørsholm Kommune udarbejder i samarbejde med borgeren og Misbrugscenteret en behandlingsplan. Heri beskrives problemet, det kort- og langsigtede mål, samt Misbrugscenterets og brugerens forpligtelser under løsningen af problemerne.
Borgerens behandlingsplan evalueres løbende i samarbejde med borgeren og kommunen eller Misbrugscenteret.
Den fremtidige indsats på alkoholmisbrugsområdet
Ligesom nu kommer Hørsholm Kommune ikke i den nære fremtid til selv at yde alkoholmisbrugsbehandling. Der vil blive købt et tilbud hos anden aktør.
Klage adgang
Hvis man har klager over den medicinske eller sundhedsfaglige side af behandlingen, skal man henvende sig til:
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Frederiksborggade 15
1360 København K
Side 43
Tlf.: 33 38 95 00
E-mail: pkn@pkn.dk
Patientklagenævnets klagefrist er 2 år. De kan læse yderligere herom på www.pkn.dk
Eventuel klage over sagsbehandlingen skal sendes til Borgmesteren, att.: Politisk Administrativt Sekretariat, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.
Side 44

Adresse
Gutfeldtsvej 4
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 4150
Find på kort
socialpsykiatriskcenter@horsholm.dk